Územní plán obce Malá Úpa – schválen na základě usnesení ZO Malá Úpa č. 33, bod č.13 ze dne  8.8.2006 s nabytím účinnosti 11. 10. 2006. Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa vydaná na základě usnesení ZO Malá Úpa č. 554/31/14 dne  20.6.2014 s nabytím účinnosti dne 7.7.2014.

 

Stav procesu pořizování nového územního plánu

Územní plány najdete zde: http://upd.trutnov.cz/upd/mala-upa/

Územní plán – dokumenty

Obecné informace o územním plánu a stavění na Malé Úpě (aktualizováno 1.11.2020)

V současné době připravuje obec nový územní plán, který nahradí původní územní plán z roku 2006 doplněný změnou č. 1 z roku 2013. Předpokládáme, že nový územní plán bude hotov do konce roku 2021. V tuto chvíli je však příjem žádostí o změnu územního plánu zastaven.

Pořízení nového územního plánu je vyvoláno změnou stavebního zákona, nikoliv potřebou rozšiřovat zástavbu v Malé Úpě. I nyní se objevuje mnoho žádostí o změnu klasifikace lučního porostu na stavební pozemek. Změn krásných horských luk na stavební pozemky bylo již však v Malé Úpě mnoho a není reálné v tomto trendu pokračovat. Jakékoliv změny územního plánu budou sledovat pouze jednu otázku, a to, zda takovou změnu/stavbu Malá Úpa potřebuje.

V Malé Úpě působí jako poradní orgán stavební komise, jejímž smyslem je posuzovat stavební projekty z pohledu krkonošské architektury a umístění do krajiny. Stavební komise také spolupracuje na tvorbě územního plánu.

Připravili jsme několik pravidel, kterých by se měli projektanti a architekti řídit, chtějí-li získat souhlas obce se stavebním projektem. Mezi základní pravidla patří:

Doporučujeme stavebníkovi představit obci stavební projekt ještě před konzultací se Správou KRNAP. Vyhnete se tak možnému zdržení v průběhu stavebního procesu. Je ale třeba říci, že stavební komise se Správou KRNAP úzce spolupracuje. U některých projektů je nezbytná osobní přítomnost stavebníka (investora).

Obec a stavební komise potřebuje kompletní dokumentaci nejdříve v elektronické podobě (viz níže) včetně vizualizace objektu i ve vztahu k okolní zástavbě.

Obecné informace o územním plánu a stavění na Malé Úpě (verze 2019)

Požadavky na dokumentaci v elektronické podobě (pdf)

  1. Jednoduchý popis investičního záměru včetně informací o tom, zda se jedná o objekt k podnikání nebo privátní rekreaci, jaké je napojení na sítě (obecní ČOV, vodovod…), využití obecní komunikace atd.
  2. Půdorys s vyznačením využití ploch (okótované)
  3. Řezy (okótované) s vyznačením nuly objektu
  4. Pohledy ze všech stran
  5. Mapa majetkových poměrů (z KN)
  6. Vizualizace stavby (prostorově) ve vztahu k ostatním objektům
  7. Vyznačení parkování, uvedení počtu parkovacích míst a příjezdu