Obec Malá Úpa zavedla tyto místní poplatky:

a) Poplatek ze psů (300,- Kč, důchodci 150,- Kč)

b) Poplatek z pobytu (20 Kč/lůžko/den)

d) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

 

Obecně závazné vyhlášky obce ZDE

Formuláře (ohlášení k poplatku, výkaz poplatku, žádost o vystavení povolenky)

 

Účet obce Malá Úpa vedený u České spořitelny v Trutnově č. 1303685339/0800

 

POPLATEK    

Příklad
VS pro čp. 1

Příklad
VS pro čp. 17

Poplatek za psa splatnost:
variabilní symbol pro DMÚ 1x ročně do 31.1. č. 1 + čp xxx + 1341 10011341 10171341
variabilní symbol pro HMÚ č. 2 + čp xxx + 1341 20011341 20171341
Poplatek z pobytu  splatnost:
variabilní symbol pro DMÚ prosinec-březen do 30.4. a duben-listopad do 31.12.  č. 1 + čp xxx + 1342 10011345 10171345
variabilní symbol pro HMÚ č. 2 + čp xxx + 1342 20011345 20171345
Poplatek za vjezd = povolenka splatnost:
variabilní symbol pro DMÚ v den vystavení povolenky   č. 1 + čp xxx + 1346 10011346 10171346
variabilní symbol pro HMÚ č. 2 + čp xxx + 1346 20011346 20171346

Osvobození od poplatku z pobytu (od 1.1.2020):

Vedení Evidenční knihy ubytovaných

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje následující údaje o fyzické osobě, které poskytl ubytování:

Zákon č. 565/1990 Sb. požaduje, aby zápisy do evidenční knihy byly vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

V souvislosti s ubytováním cizinců je vhodné poukázat na speciální povinnosti vyplývající z § 99 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (např. podle § 101 odst. 1 zákona č. 326/199 Sb. je ubytovatel povinen vést domovní knihu, do které ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování).