Nakládání s odpadem v obci Malá Úpa

Aktuální vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území obce: Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Úpa. Vyhláška je závazná pro všechny občany, kteří mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují.

Poplatky za směsný odpad

Směsný komunální odpad (netříděný) = vše, co zbyde po vytřídění ostatních složek – patří do:

V současné době jsou nabízeny firmou Transport pouze celoroční známky na týdenní svoz směsného odpadu fyzickým osobám nepodnikatelům (popelnice 110 l nebo 120 l) za cenu 2.069 Kč (včetně DPH). Přestože se jedná o nabídku pouze pro nepodnikatele, dohodli jsme se, že budeme tuto známku prodávat i podnikatelům pro jejich osobní spotřebu (tj. pouze na fyzickou osobu nepodnikatele), a to ve výši 1 známka na objekt. Podmínkou je, že podnikatel doloží způsob, jak nakládá se svozem směsného odpadu pro své podnikatelské účely (smlouva s Transportem, doklad o nákupu jednorázových známek atd.).  Známky k dispozici na obecním úřadu.

Oficiální pytle lze zakoupit na podatelně Obecního úřadu v Malé Úpě nebo u firmy Transport.

Poplatky za tříděný odpad

Sběrná místa

Jedno je umístěno v lokalitě Pomezní boudy u budovy Obecního úřadu z polské strany u celnice. Zde je umístěno několik barevných kontejnerů na tříděný odpad. Druhé „hnízdo“ je od 18.4. i ve Spáleném Mlýně (2x plast, 2x papír, 1x sklo).

Kontejnery SM

Prostor je monitorován kamerami a neoprávněné odkládání odpadů stejně jako zanechávání nevytříděného odpadu v pytlích u kontejnerů je průběžně řešeno !!

Prosíme o dodržení čistoty kolem kontejnerů, je to vizitka naší obce, v minulosti byly právě kvůli nepořádku kontejnery ze Spáleného Mlýna odvezeny.

Svozové dny

úterý DOPOLEDNE směsný komunální odpad
čtvrtek odpoledne papír
pátek odpoledne plasty
podle potřeby sklo

Tříděný odpad a směsný odpad

V Malé Úpě třídíme tyto složky odpadu:

 1. PAPÍR
 2. PLAST včetně PET lahví a nápojových kartonů
 3. SKLO
 4. KOVY

Biologické odpady rostlinného původu  hnědá popelnice pouze v době od 1.4. do 31.10.

Nebezpečný odpad – sběr a svoz je zajišťován dvakrát ročně v předem vyhlášených termínech.

Objemný odpad – sběr a svoz je zajištěn jednou ročně v předem vyhlášeném termínu.

Použitý textil je možné odevzdávat do kontejneru ve Velké Úpě.

Odpad a živnostníci

Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

Jste-li živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, nezapomeňte, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem.

O jaký odpad jde?

Jedná se o běžný odpad. V příloze č. 1 „Katalog odpadů“ vyhlášky č. 381/2001 Sb. je zařazen do kategorie č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní druhy vznikajících odpadů při činnosti podnikatele či živnostníka.

Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona je původcem odpadů každý, tj. i právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Co z výše uvedeného vyplývá?

Podnikatelé a právnické osoby musí zabezpečit odpovídající zajištění likvidace tohoto odpadu a jeho vytříděných složek sami a na své náklady. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

Co má tedy podnikatel udělat?

 1. V případě většho množství odpadů
  • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí odpadu podle zákona o odpadech.
  • S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
  • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i odstraňování jednotlivých složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma musí vyčlenit samostatnou nádobu.
 2. Pokud produkujete malé množství odpadu
  • Můžete pro třídění využít systém obce. Zapojením do systému nakládání s odpady obce Malá Úpa můžete následně využívat barevné nádoby na tříděný odpad určené pro občany. V tomto případě je třeba uzavřít s obcí smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem.
 3. Podat prohlášení původce odpadů

Zapojení do systému nakládání s odpady obce lze sjednat na OÚ v Malé Úpě, tel. 499 891 177 nebo email tajemnik@malaupa.cz.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mohou dosáhnout až 300 000,- Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného obcí. Kontrolní činnost výše uvedených způsobů odstraňování odpadů bude zajišťována OÚ Malá Úpa v následujícím období.

Odkaz na příručku pro živnostníky, jak nakládat s produkovaným odpadem http://www.mariuspedersen.cz/file/edee/novinky-hp/prirucka-zivnostnika_povinnosti-puvodcu_21.11.14.pdf

Přenosné popelnice na tříděný odpad (na akce)Odpadkove kose na akce

Obec zakoupila 3 přenosné nádoby na tříděný odpad a 1 nádobu na směsný – na různé akce během roku.

Pokud pořádáte nějakou akci, můžete si nádoby na obci vypůjčit.

Nebezpečný odpad – co pracovníci svozu převezmou od občana