info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Mohlo by vás zajímat

Obec Malá Úpa obdržela řadu dotací a grantů a zde naleznete jejich přehled

2022

Revitalizace veřejného prostranství při vjezdu do obceRevitalizace vycházkové cesty na Pomezních Boudách


2021

Oprava částí místních komunikací 01c a 04c v obci Malá Úpa

Realizací projektu byla v r. 2021-2022 provedena obnova souvislých dílčích úseků místních komunikací 01c a 04c, což přispělo ke zlepšení infrastruktury v obci pro zvýšení kvality života obyvatel obce.

 Projekt reg.č. 117D8210A7662 byl realizován v obci Malá Úpa za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 


Obnova varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Malé Úpě (21KPG04-0004)

Od Královéhradeckého kraje jsme získali dotaci ve výši 80 000 Kč na obnovu varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Malé Úpě.


Revitalizace vodní nádrže (21POVU1-0082)

Od Královéhradeckého kraje jsme získali dotaci ve výši 381 000 Kč na revitalizaci vodní nádrže „plesíčka“ v části obce Malá Úpa – Pomezní Boudy.


Přístavba hasičárny pro JSDH obce Malá Úpa (21RGI02-0056)

Na zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Malá Úpa jsme obdrželi od Královéhradeckého kraje investiční dotaci na výstavbu hasičárny v celkové výši 2 106 000 Kč (projekt č. 21RGI022-0056).


Revitalizace chodníků obec Malá Úpa – etapa I.

Projekt je zacílen na modernizaci a dostavbu levostranného souvislého chodníku podél silnice II/252, vedoucí k hraničnímu přechodu Pomezní Boudy, v intravilánu obce Malá Úpa. Součástí jsou 3 místa pro přecházení, bezpečnostní prvky a přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt v celé své trase vytvoří bezpečnou pěší cestu k autobusovým zastávkám a zařízením občanské vybavenosti. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění území z hlediska životního prostředí.

Dotační titul: 4. výzva MAS Krkonoše-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava


PROJEKT „V RÁMCI SOVK MYSLÍME STRATEGICKY!“

Projekt „V rámci SOVK myslíme strategicky!“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/ 0010100, je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Díky tomuto projektu byla vytvořena pro obec Malá Úpa  Koncepční studie obce Malá Úpa.


2020


Úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2020 – 2021 (20CRG01)

Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci 158.000 Kč na zimní úpravu běžkařských tratí v Malé Úpě. Financovali jsme z ní strojovou údržbu běžeckých tratí.


Podpora činnosti turistického informačního centra v Malé Úpě (20CRG04)

V rámci projektu podpory turistických center jsme od Královéhradeckého kraje získali na podporu činnosti Infocentrace na rok 2020 získali dotaci ve výši 43.000 Kč. Dotace byla využita na:


Oprava lávky

V roce jsme za podpory MMR opravili lávku na žluté značce vedoucí z Pomezních Bud na Sněžku.

Oprava lávky byla pořízena v roce 2019 za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


2019

Dotace na výstavbu hasičské zbrojnice (19RRD11-021)

Od Královéhradeckého kraje jsme v roce 2019 získali dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice ve výši 2 106 000 Kč.


Úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2019 – 2020

Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci 156.000 Kč na zimní úpravu běžkařských tratí v Malé Úpě. Financovali jsme z ní strojovou údržbu běžeckých tratí. Děkujeme!


Podpora činnosti turistického informačního centra v Malé Úpě (19CRG04-0029)

V rámci projektu podpory turistických center jsme od Královéhradeckého kraje získali na podporu činnosti Infocentra na rok 2019 získali dotaci ve výši 38.000 Kč. Dotace byla využita na:


Krásy Krkonoš a Sovích hor

V rámci přeshraniční dotace jsme na společný projekt Krásy Krkonoš a Sovích hor získali dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis . Náklady projektu jsou 34.544,40 EUR.

Mikroprojekt „Krásy Krkonoš a Sovích hor“, č.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001677 je realizován v letech 2018-2019  a je spolufinancován z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Informace o mikroprojektu:

Partneři v rámci projektu podniknou společné kroky, jejichž cílem bude zpřístupnit příchozím i místním obyvatelům dvě nové turistické zajímavosti: galerie umění představující tradiční (fotografiemi) i moderní cestou (pomocí multimédií) krásu Sovích hor a Krkonoš. Kulturní centrum obce Nowa Ruda otevře stálou výstavu v bývalém evangelickém kostelíku v obci Ludwikowice Kłodzkie a obec Malá Úpa zprovozní v bývalém objektu celnice Galerii Celnice.

Aktivity mikroprojektu:

Mezi investiční aktivity plánované obcí Malá Úpa se řadí: provedení drobných úprav (zhotovení podlahy a osvětlení) za účelem zpřístupnit budovu zvýšenému počtu návštěvníků, nákup projekčního vybavení potřebného k uspořádání multimediální výstavy, nákup nábytku (stolů, židlí, stojanů) potřebného k instalaci výstavy, zhotovení venkovní umělecké instalace, jež bude symbolizovat mezilidská a přeshraniční setkávání. Toto umělecké dílo bude rovněž symbolem projektu.

Do neinvestičních aktivit jsou zahrnuty aktivity související s obsahovou a uměleckou přípravou obou výstav. Neinvestiční aktivity bude provázet úzká spolupráce partnerů, tzn.: polsko-česká výstava fotografií a multimediální výstava bude představovat přírodní krásy Sovích hor a Krkonoš; výběr prezentovaných míst bude probíhat ve spolupráci s partnerem. Obě výstavy budou zčásti poskytnuty partnerovi za účelem vytvořit v obou galeriích doplňující expozice nazvané „Krásy Krkonoš a Sovích hor objektivem partnera“. Multimediální výstava zhotovená Kulturním centrem obce Nowa Ruda bude partnerovi zapůjčena, aby byla použita v souladu se zaměřením galerie. Partneři společně slavnostně otevřou obě galerie. Otevření Galerie Celnice bude zároveň závěrečným setkáním projektu.

Partnerem projektu je Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (žadatel/příjemce).

Plakát

Video Krásy Krkonoš a Sovích hor


2018

SFŽP – Infopanely v Malé Úpě (dotace pro obce v národních parcích)

Obec Malá Úpa získala dotaci od SFŽP na instalaci infopanelů v obci Malá Úpa ve výši 812 720 Kč, což představuje 85% celkových nákladů. Informační panely budou instalovány ve Spáleném Mlýně, Smrčí a na Pomezních Boudách. Na infopanelech budou umístěny turistické informace o Malé Úpě a Krkonoších.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz


SFŽP – Rekonstrukce Infocentra v obci Malá Úpa (dotace pro obce ležící v národních parcích)

Obec Malá Úpa získala dotaci od SFŽP na rekonstrukci interiéru informačního střediska na Pomezních Boudách v Malé Úpě ve výši 1 000 000 Kč, což představuje 61,8% celkových nákladů. Rekonstrukce informačního střediska zvýši kvalitu nabízených informačních služeb pro návtěvníky Malé Úpy a parku, součástí toho budou i nové propagační materiály.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz


SFŽP – Rozvojové dokumenty obce Malá Úpa (dotace pro obce ležící v národních parcích)

Obec Malá Úpa získala dotaci od SFŽP na rozvojové dokumenty v oblasti hydrogeologie a rozvoje kanalizace v obci ve výši 302 163 Kč, což představuje 85% podíl na celkových nákladech. Hydrogeologická studie vyhodnocuje vydatnost stávajícího vodního zdroje a mapuje možnosti vybudování dalšího vodního zdroje pro oblast Rennerovy Boudy, U kostela a Krakonošovo údolí. Studie rozvoje kanalizace vyhodnocuje stav ČOV U silnice a jeho možného napojení na ČOV Černá Voda a dále odkanalizování Rennerových Bud, U kostela a Krakonošova údolí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz


SFŽP – Výměna veřejného osvětlení v obci Malá Úpa (dotace pro obce ležící v národních parcích)

Obec Malá Úpa získala dotaci od SFŽP na výměnu veřejného osvětlení na Pomezních Boudách a ve Spáleném Mlýnu ve výši 1 772 451 Kč, což představuje 85% celkových nákladů. Nahradili jsme tak staré osvětlení za nové LED lampy o chromatičnosti 2700 K, což je chromatičnost citlivá vůči přírodě. Kromě vhodnosti osvětlení očekáváme také snížení nákladů na veřejné osvětlení.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz


Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora běžeckých tratí v obci Malá Úpa

Ministerstvo pro místní rozvoj spolufinancovalo z 50% pořízení čtyřkolky se stopařem, pořízení běžeckého značení na hlavních upravovaných tratích (vzhledem ke klimatickým podmínkám bude značení instalováno až roztaje sníh) a mapku s běžeckými tratěmi. Celkem MMR přispělo částkou v hodnotě 378.021 Kč.


Podpora činnosti turistického informačního centra v Malé Úpě

Od Královéhradeckého kraje jsme v rámci programu 18CRG04-0036 obdrželi dotaci 40.000 Kč na podporu TIC v Malé Úpě. Z dotace jsme pořizovali:


Úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2018 – 2019

Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci 234.000 Kč na zimní úpravu běžkařských tratí v Malé Úpě. Budeme z ní financovat srovnání terénu části okruhu Haida a také provoz strojové údržby běžeckých tratí. Děkujeme!


Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem

V rámci přeshraniční dotace  jsme na společný projekt Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem získali dotaci na podporu dvou akcí: Závody rohaček a Krakonošovy toulky. Náklady projektu jsou 28 800 EUR. Děkujeme!

Projekt „Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem“, č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078, je realizován v letech 2018-2020  a je spolufinancován z Programu INTERREG V – A ČR – Polsko.  Náplní projektu je společná dvouletá realizace sportovních a kulturních aktivit v česko polském příhraničí. Další partneři projektu jsou: Žacléř, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Horní Maršov, Lubawka, Kamienna Góra – město, Gmina Kamennia Góra.

 

 

Rohačky 2020

Toulky 2019

Rohačky 2019

Toulky 2019


2017

Hornictví v kraji pod Sněžkou

V rámci přeshraniční spolupráce (Euroregion Glacensis) jsme získali dotaci na společný projekt s městem Kowary Hornictví v kraji pod Sněžkou. V Malé Úpě vybudujeme hornickou stezku připomínající hornickou a geologickou minulost Malé Úpy. Náklady projektu jsou 8 300 EUR. Děkujeme!


Oprava božích muk a sakrálních staveb

Od MZE jsme získali dotaci na opravu 3 božích muk, opravu střechy márnice, vstup na hřbitov, věžičky a soklu kostela sv. Petra a Pavla. Opravy budou realizovány během roku 2018. Náklady projektu celkem 630 000 Kč. Děkujeme!


Pořízení česlí na ČOV U kostela

Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci na pořízení česlí u ČOV U kostela. Během zimní a letní sezóny manuálně nebylo možné manuálně ovládané česle efektivně provozovat. Automatické česle pomohou udržetkvalitu životního prostředí související s odpadními vodami. Náklad na pořízení česlí byl 260.283 Kč bez DPH, od KHK jsme obdrželi dotaci ve výši 200.000 Kč. Děkujeme!


Podpora činnosti turistického informačního centra v Malé Úpě

Každoročně jsme úspěšní v žádosti o krajskou dotaci na podporu TIC. Podpora Královéhradeckého kraje na tento projekt formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla jen 25.000 Kč, přesto děkujeme.


Strojová úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2017 – 2018

Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci 52.000 Kč na zimní úpravu běžkařských tratí v Malé Úpě. Děkujeme!


2016

Částečné financování rekonstrukce ČOV Černá voda

Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 900.000 Kč na rekonstrukci ČOV Černá voda. Děkujeme.


Strojová úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2016 – 2017

Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci na údržbu běžkařských tratí. Děkujeme.


Podpora činnosti turistického informačního centra v Malé Úpě

Každoročně jsme úspěšní v žádosti o krajskou dotaci na podporu TIC. V rámci této dotace jsme obdrželi finance na výrobu letáku Malá Úpa zima, školení, certifikace ATIC, účast Malé Úpy v programu Cyklisté vítáni a vybavení TIC hardwarovým vybavením.

Podpora Královéhradeckého kraje na tento projekt formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla 50.000 Kč. Děkujeme.


Dotace na orientační systém a zeleň od SFŽP

V Malé Úpě budeme mít nový orientační systém (orientační cedule, cedule Vítáme vás v Malé Úpě, označení sedla, stojany na upoutávky), na který jsme získali dotaci od SFŽP.

Kromě toho jsme od SFŽP dostali dotaci na výsadbu nové aleje u parkoviště Zátiší a realizace lučního trávníku naproti Celnici.

Oba projekty budou realizovány do 30.6.2017. Děkujeme.


Revitalizace ČOV Černá voda

Současná ČOV Černá voda byla v havarijním stavu a navíc neumožňovala připojení dalších objektů. Proto jsme přistoupil k její rekonstrukci. Od MZE jsme obdrželi dotaci ve výši cca 70% celkové ceny díla.


2015

Strojová úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2015 – 2016

Obec Malá Úpa každoročně zabezpečuje strojovou úpravu LBT v katastru Malé Úpy v návaznosti na upravované trasy sousedních obcí Pece pod Sněžkou a Horního Maršova. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům Malé Úpy více kvalitně udržovaných běžeckých tratí a přispět tak ke zvýšení návštěvnosti regionu obce samotné i Královéhradeckého kraje. Partnery projektu jsou Správa KRNAP, ing. Jiří Šimůnek, SKIMU a.s.

Podpora Královéhradeckého kraje na tento projekt formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti cestovního ruchu byla 68.315 Kč.


Podpora činnosti turistického informačního centra v Malé Úpě

Malá Úpa je malebná horská vesnička ve východních Krkonoších, ležící na česko-polském pomezí. Hlavní dominantou je nejvyšší hora Sněžka, která je v katastru obce, a dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla. Hlavním zdrojem obživy místních občanů a chodu obce je turismus. Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zde bylo před 9 lety vybudováno informační centrum s galerií. Infocentrum poskytuje pro turisty mnoho služeb, hlavní náplní infocentra je podávání turistických informací, drobný prodej map, pohledů, turistických suvenýrů atd. V rámci této dotace jsme obdrželi finance na tvorbu www stránek Malá Úpa, tvorbu trhací mapy, přípravu navigačního systému pro turisty, certifikace ATIC a na účast Malé Úpy v programu Cyklisté vítáni.

Podpora Královéhradeckého kraje na tento projekt formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla 38.000 Kč.


Vybavení obce mobiliářem

Malá Úpa je obcí jednou z posledních typických horských obcí ležící ve III. zóně národního parku KRNAP, v nadmořské výšce okolo 1 000 m n.m. Jedním ze základních cílů obce je mít udržovanou a krásnou obec. Důležitost upravenosti v obci zvyšuje i poloha obce, která je přímo na hranici s Polskem a je tedy vstupní branou pro polské občany vstupující na území České republiky. V rámci podpory od KHK jsme získali dotaci na nákup laviček, košů, květináčů a dalšího mobiliáře.

Podpora Královéhradeckého kraje na tento projekt formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla 75.000 Kč.


2014

Strojová úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2014 – 2015

Obec Malá Úpa každoročně zabezpečuje strojovou úpravu LBT v katastru Malé Úpy v návaznosti na upravované trasy sousedních obcí Pece pod Sněžkou a Horního Maršova. V roce 2013 byla soukromým subjektem zakoupena speciální rolba na úpravu běžeckých tratí se dvěma nesenými stopaři a frézou o šíři 3,5 metru, čímž bude možno upravovat více kilometrů běžeckých tratí. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům Malé Úpy více kvalitně udržovaných běžeckých tratí a přispět tak ke zvýšení návštěvnosti regionu obce samotné i Královéhradeckého kraje. Partnery projektu jsou Správa KRNAP, ing. Jiří Šimůnek, SKIMU a.s.

Podpora Královéhradeckého kraje na tento projekt formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti cestovního ruchu byla 50.000 Kč.


2013

Úprava lyžařských běžeckých tras Malá Úpa zima 2013 – 2014

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 13CRG01-0002 byla poskytnuta Obci Malá Úpa účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 48 000,- Kč na realizaci projektu s názvem: „Strojová úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2013 – 2014 „

Lyžařské běžecké trasy v Malé Úpě se nacházejí ve výšce 1 100 m.n.m. a jsou tvořeny pouze přírodním sněhem – v průběhu celé zimní sezóny 2013 – 2014 nebyla dostatečná vrstva sněhu a strojová úprava lyžařských běžeckých tratí nemohla ( nebyla ) prováděna.

Dotaci nelze převést na jiný účel a dne 13.5.2014 byla v plné výši vrácena poskytovateli.


Projektová dokumentace : Rekonstrukce ČOV Černá Voda.

Zastupitelstvo obce Malá Úpa na základě výsledků výběrového řízení schválilo usnesením č. 355/21/13 ze dne 26.3.2013 smlouvu o dílo na akci: „ Projekt rekonstrukce ČOV Černá Voda.“

Nabídková cena vybraného uchazeče: 185 000,-Kč bez DPH. Termín dokončení díla: 30.6.2014.

Smlouvou č. 4403/2013 je poskytnuta na zpracování projektové dokumentace účelová investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši: 145 000,-Kč – tj. 78,4 % , splatná do 30 dnů po ukončení projektu. Podíl Obce Malá Úpa : 40 000,- Kč – tj. 21,6%.


2012

Podpora turistických informačních center na rok 2012.

Obec Malá Úpa na základě poskytnutí dotace de minimis z rozpočtu Královéhradeckého kraje získala na základě smlouvy č. 12CRG04 – 001 účelovou neinvestiční finanční podporu na provoz Turistického informačního centra v Malé Úpě ve výši 19 000,- Kč. Z vlastních prostředků obec financovala podíl ve výši 10 230,- Kč.

Celkové náklady akce dosáhly výše 29 230,-Kč a byly použity na úhradu mzdových nákladů včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na základě Dohody o provedení práce za účelem zajištění provozu informačního centra.


Úprava lyžařských běžeckých tras Malá Úpa zima 2012 – 2013

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 12CRG01-002 byla poskytnuta Obci Malá Úpa účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 40 000,- Kč na realizaci projektu s názvem: „Strojová úprava LBT v obci Malá Úpa zima 2012 – 2013 „ Pro vyznavače bílé stopy byly dle aktuálních sněhových podmínek v termínu od 25.12.2012 do 25.3.2013 strojově upravovány trasy „Haida“ a „ Pomezní Boudy – Lysečiny „ o celkové délce přes 12 km.

Celkové náklady na úpravu lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2012 – 2013 činily 142 800,- Kč ( bez DPH ), z toho náklady obce Malá Úpa: 102 800,-Kč.


Územní plán obce Malá Úpa 2016 – 2025

Zastupitelstvo obce Malá Úpa rozhodlo usnesením č. 249/15/12 ze dne 30.5.2012 o pořízení nového územního plánu obce. Na realizaci projektu získala obec Malá Úpa dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, smlouvou č. 12RRD03-0014 byla schválena účelová investiční finanční podpora ve výši 42 000,-Kč. Termín ukončení projektu: 30.9.2014.

Na výběr zpracovatele územního plánu bylo vypsáno výběrové řízení, k hodnocení zbyla jedna nabídka a z tohoto důvodu muselo být výběrové řízení vypsáno znovu.

Nabídková cena vybraného uchazeče: 315 000,-Kč bez DPH, z toho podíl obce Malá Úpa bude 86,6 % tj. 273 000,- Kč + DPH.


Nové využití bývalé celnice

Zastupitelstvo obce Malá Úpa usnesením č. 273/28/10 ze dne 15.6.2010 schválilo na základě vyhodnocení výběrového řízení zpracovatele projektové dokumentace „ Stavební úpravy budovy č.p. 100 v k.ú. Horní Malá Úpa.“ Nabídková cena vybraného uchazeče: 569 263,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schválilo usnesením č. 154/9/11 zavření Smlouvy o zpracování Projektu za účelem získání dotace SZIF z Programu rozvoje venkova na akci: „ Nové využití bývalé celnice“ Registračním číslem žádosti 11/014/3212a/452/001142 byla přislíbena dotace ve výši 9 000 000,-Kč. Pro rozhodnutí o přidělení dotace požadoval SZIF doplnit žádost o přepracovaný dokument : Rozvojový strategický dokument Obce Malá Úpa. Tento dokument však nebyl Zastupitelstvem obce Malá Úpa na zasedání dne 4.4.2012 schválen a žádost o dotaci obce Malá Úpa tím byla zamítnuta.

Za zpracování žádosti o dotaci zaplatila obec Malá Úpa odborné firmě 25 000,-Kč + DPH a dle ustanovení smlouvy o dílo dalších 135 000,-Kč + DPH.


Dostavba obecního vodovodu

Zastupitelstvo obce Malá Úpa usnesením č. 130/20/09 ze dne 17.9.2009 rozhodlo podat žádost o dotaci, vypsanou XIII. výzvou Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory: 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody. Souhrn finančních potřeb – tj. uznatelných nákladů projektu: Dostavba obecního vodovodu byl max. 13 596 769,-Kč bez DPH.

Registračním listem projektu bylo přislíbeno financování projektu z prostředků EU – Fondu soudržnosti- max. 11 557 254,-Kč ( 85% ), z prostředků Státního fondu životního prostředí max. 679 838,-Kč ( 5%). S podílem obce bylo kalkulováno ve výši max. 1 359 677,-Kč ( 10%)

Výběrovým řízením dle zákona o veřejných zakázkách byl vybrán dodavatel akce, který nabídl nejnižší cenu díla: Z&D stavby, s.r.o., Trutnov. Stavební práce na realizaci projektu byly zahájeny 27.5.2011, dílo bylo dokončeno a předáno 31.10.2011.

Dílo bylo dodavatelem provedeno za 9 183 365,-Kč bez DPH.

V rámci projektu bylo provedeno:

Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla z celkových uznatelných nákladů projektu odečtena částka za budoucí příjem obce z vodného ( 1 701 234,24 Kč) Celkem získala Obec Malá Úpa finanční podporu projektu z EU – FS a SFŽP ve výši 7 227 910,58 Kč ( to je 78,70 % z ceny díla )

Skutečné náklady obce na realizaci projektu Dostavba obecního vodovodu:

Celkem náklady obce : 3 151 202,- Kč ( bez DPH )