info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Malá Úpa

konané dne 20. 5. 2021 v Galerie Celnice od 14:00 hod.

1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
1.2. Schválení programu zasedání zastupitelstva
1.3. Stav plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
2. Rozpočtové opatření č. 3/2021
3. Žádost o dotaci na činnost stavebního úřadu – uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace městu Svoboda nad Úpou
4. Darovací smlouva č. 8/2021 – dar fyzické osobě
5. Příspěvek na projekt Archa Krkonoš – žadatel Paměť Krkonoš z.s. – uzavření
Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
6. Schválení smlouvy č. 21KPG04-0004 o přijetí dotace od Královéhradeckého
kraje na akci s názvem „Obnova varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Malé Úpě“
7. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na obnovu varhan
8. Zřízení věcného břemene vedení zasněžování – opravené usnesení
9. Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce Malá Úpa
10. Schválení urbanistické studie
11. Parkování v obci – změna ceníku pro ubytované hosty
12. Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování veřejných parkovišť na území obce
Malá Úpa se společností SKIMU, a.s.
13. Uchovávání zvukových záznamů z jednání zastupitelstva
14. Zrušení funkce tajemníka obecního úřadu Malá Úpa
15. Nový organizační řád obecního úřadu Malá Úpa