info@malaupa.cz +420 499 891 112 Webkamery Pro občany EnglishGermanPolski MENU

Rádi bychom vás informovali o chystané revizi katastru nemovitostí, kterou provádí katastrální úřad s cílem zajistit co největší soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Obsah katastru je revidován za součinnosti obcí, popřípadě též orgánů (zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti přizvaných vlastníků.

Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka. Účast vlastníka není nutná, ale je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit, protože tím napomůže k lepšímu vysvětlení a rychlejšímu vyřízení zjištěných nesouladů.

Jak se revize provádí? Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotomapou a následně pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav. Případné zjištěné nesoulady projednávají s přílušnými orgány veřejné moci a zjišťují možné způsoby jejich odstranění. Následně se snaží zástupci katastrálního úřadu seznámit vlastníky se zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich odstranění. V důsledku revize také může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitosti je tedy povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, ve kterém tyto změny nastaly.

Revize v terénu bude probíhat od jara, jakmile sleze sníh.

Více informací v informačním článku KN Trutnov a v letáku od Katastrálního úřadu.

revize-katastru

revize-katastru-nemovitosti-clanek-kn-trutnov